Featured Ad


Share Now!

Waar pas Mpumalanga Landbou in?
Where does Mpumalanga Agriculture fit in?

Waar pas Mpumalanga Landbou in?

Mpumalanga landbou is een van nege provinsiale affiliasies van Agri SA. Op ons beurt huisves ons dertig boereverenigings, sewe provinsiale bedryfsorganisasies en twintig provinsiale korporatiewe lede. Mpumalanga Landbou verteenwoordig seshonderd kommersiële landbouprodusente in Mpumalanga. Mpumalanga Landbou streef daarna om as stem van redelikheid beskou te word en om deurgaans die morele hoë grond te handhaaf. Affiliasies van Agri SA en grondvlaklede is Agri SA.

Sonder teenspraak kan ons bevestig dat Agri SA se strukture en bekwame personeel beskou word as ons belangrikste en primêre vennoot in die beskerming van ons lede se belange. Daarsonder sal dit onmoontlik wees om volhoubaar diens aan ons grondvlaklede te bied. Mpumalanga Landbou verstaan dat ons nie alles vir almal kan wees nie. Daarom ondersteun Mpumalanga Landbou regmatige pogings, in die beskerming van die sektor se belange, deur ander organisasies, vriende en vennote met soortgelyke doelstellings en waardes.

Met hierdie verklaring stel ons dit onomwonde dat Mpumalanga Landbou as vrywillige lede-organisasie, met die ondersteuning van Agri SA, in die eerste plek fokus op die belange van ons lede.

Where does Mpumalanga Agriculture fit in?

Mpumalanga Agriculture is one of nine provincial affiliates of Agri SA. In turn, we host thirty farmers’ associations, seven provincial commodity organisations and twenty provincial corporate members. Mpumalanga Agriculture represents six hundred commercial agricultural producers in Mpumalanga. Mpumalanga Agriculture strives to be seen as the voice of reason and to maintain the moral high ground throughout.

As a loyal member of Agri SA, Mpumalanga Agriculture and our grassroots members are Agri SA themselves. Without contradiction, we can confirm that Agri SA’s structures and competent staff are considered our most important and primary partner in protecting our members’ interests. Without it, it will be impossible to offer sustainable service to our grassroots members.

Mpumalanga Agriculture understands that we cannot be everything to everyone. That is why Mpumalanga Agriculture supports legitimate efforts, protecting the interests of the sector, by other organisations, friends and partners with similar objectives and values.

With this statement, we put it unequivocally that Mpumalanga Agriculture, as voluntary members organisation, with the assistance of AgriSA, focus first and foremost on the interests of our members.

Vir navrae/forenquiries: 0822209024 Uitvoerende bestuurder / Executive manager 

Robert Davel


Share Now!

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Featured Ad


WordPress Ads