Featured Ad


Share Now!

Dringende beroep op verbruikers - Urgent appeal to consumers

Dringende beroep op verbruikers.

Die landbougemeenskap van Mpumalanga, is die afgelope Sondag weer geruk deur ‘n sinlose en brutale plaasmoord. Mpumalanga Landbou betuig ons innige simpatie en meegevoel met die naasbestaandes van die oorledene. Soos in die verlede word hierdie plaasmoord ten sterkste veroordeel. Dank aan elkeen wat meegewerk het om die verdagtes binne enkele ure aan te keer. Mpumalanga Landbou doen weereens, soos talle kere van tevore, ‘n dringende beroep op die owerheid om die onrusbarende vlakke van misdaad en spesifiek geweldsmisdaad in die landelike gebiede onder beheer te bring.

Met elke plaasmoord word voedselsekerheid op risiko geplaas. Landbouprodusente kan nie langer alleen verantwoordelikheid neem vir voedselsekuriteit in Suid-Afrika nie. Mpumalanga Landbou doen dus ‘n dringende beroep op elke verbruiker om mede verantwoordelikheid te neem vir die instandhouding van voedselsekuriteit in ons land.

As ons verbruikers môre wil eet sal hul moet help om vandag die boer se lewe te beskerm.

Verbruikers word dus vesoek om alle moonlike inligting, verbandhoudend met misdaad en beplande misdaad, aan plaaslike veiligheidstrukture deur te gee. Verder word verbuikers versoek om opruiende uitsprake en haatspraak deur openbare figure teenoor boere ten sterkste te veroordeel. Diegene wat hulle skuldig maak aan sodanige gedrag moet deur die verbruiker tot orde geroep word.

Saam kan ons sorg dat elke landsburger môre ‘n bord kos op die tafel het.

Urgent appeal to consumers

The agricultural community of Mpumalanga was shaken again this past Sunday by a senseless and brutal farm murder. Mpumalanga Agriculture expresses our deepest sympathy and condolences to the next of kin of the deceased. As in the past, this farm murder is strongly condemned. Thanks to everyone who cooperated in arresting the suspects within a few hours.

Mpumalanga Agriculture once again, as many times before, making an urgent appeal to the authorities to bring the alarming levels of crime and specifically violent crime in the rural areas under control.

With every farm killing, food security is put at risk. Agricultural producers can no longer take sole responsibility for food security in South Africa. Mpumalanga Agriculture therefore urgently appeals to every consumer to take also responsibility for maintaining food security in our country.

If our consumers want to eat tomorrow, they will have to help protect the farmer’s life today.

Consumers are therefore requested to pass on all possible information, related to crime and planned crime, to local security structures. Furthermore, consumers are requested to strongly condemn inflammatory statements and hate speech by public figures towards farmers. Those who are guilty of such behavior must be called to order by the consumer.

Together we can ensure that every citizen has a plate of food on the table tomorrow.


Share Now!

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Featured Ad


WordPress Ads