Featured Ad


Share Now!

Die nuwe gesig van landboufinansiering – The changing face of agricultural finance

Die nuwe gesig van landboufinansiering

‘Finansiering ontsluit uiteindelik geleenthede, en om die nuwe geleenthede en markdinamika van die landboubedryf te akkommodeer, moet tradisionele finansiering verder ontwikkel.’

Dít is siening van John Hudson, Nedbank se landbouhoof, wat hy tydens ’n paneelbespreking oor finansieringsmodelle in die landboubedryf tydens Nampo 2023 se Nasie in Gesprek gedeel het.

Hudson sê dat landboufinansiering voorheen hoofsaaklik om sekuriteitsgebaseerde lenings gedraai het. Nou fokus dit eers op terugbetalingsvermoë, en sekuriteit staan tweede in die ry. ‘Vorige betaalrekords en finansiële bestuur speel albei ’n kritiese rol om terugbetalingsvermoë te bepaal. In die verlede het landboufinansiering op kommersiële landbou gefokus, met toegang tot betroubare inligting soos finansiële state en produksiestatistiek, ’n bewese prestasierekord en, in baie gevalle, tasbare sekuriteit vir die vaste eiendom. Dié tradisionele benadering het banke deur die jare goed te staan gekom en het tot noemenswaardige belegging in die bedryf gelei.’

’n Nuwe denkwyse om toegang tot finansiering aan hedendaagse boere te bied

Tans is die uitdaging om finansiering aan kleinskaalse en hedendaagse boere, wat geen rekord of sekuriteit het nie, beskikbaar te stel. Banke en finansierders kyk nou na ander maniere om juis hierdie mark te diens. ‘Banke is besig om stadig van ’n risiko-sku benadering na risikobestuur te beweeg. Maar, om aan die behoeftes van dié mark te voldoen, moet ’n mens kyk na vennote wat nader aan die boer is, of na vennote wat die kennis het om in spesifieke behoeftes te voorsien. Voorbeelde hiervan is die langverwagte gemengde finansieringskema waar banke in vennootskap tree met die regering om ’n kombinasie van lenings en toelaagbefondsing te bied om transaksierisiko te verlaag, asook Nedbank se vennootskap met SA Partners in Agri Land Solutions (SA PALS), aan wie Nedbank ontwikkelingsbefondsing voorsien het,’ sê Hudson.

Hy noem ook dat finansieringsmodelle besig is om van ’n ‘bo-na-onder’ na ’n ‘onder-na-bo’ benadering te skuif. Finansierders werk nou saam met boere en gemeenskappe met betrekking tot hulle eie unieke vereistes. ‘Die regte balans tussen interne dryfvere en eksterne faktore speel natuurlik ’n sleutelrol, en ek glo dat, benewens die boer, samewerking met gemeenskappe voortaan al hoe belangriker gaan word. Die probleme wat met dienslewering en elektrisiteit gepaard gaan is algemene kwessies, en oplossings sal privaat befondsing insluit.’

Hudson sê impakbeleggings – beleggings in projekte wat ’n positiewe sosiale of omgewingsimpak het – dien ook as vastrapplek om kleinskaalboere, wat ’n volhoubare besigheidsmodel het, mettertyd van toelae of hoë subsidiebefondsing na rentedraende skuld te skuif.

Tegnologie is ’n groot dryfveer in nuwe landboufinansieringsmodelle

Hudson sê dat banke tegnologie verwelkom – dikwels via ’n vennoot wat gedeelde-risiko- en beloningsbeginsels toepas – om hul risiko volgens prestasie asook die onderliggende kommoditeit of bate te bestuur. ‘Verskeie onlangse ontwikkelings in landboufinansiering is daarop gemik om banke se risiko te bestuur, terwyl toegang tot finansiering vir agribesighede in alle sektore van die bedryf verbeter word,’ sê hy. ‘Data-gebaseerde rekordhouding verlig die administrasielas en bied ’n beter oorsig oor uitgawes en aktiwiteite, wat groter doeltreffendheid en produktiwiteit vir die besigheid beteken. Dit skep op sy beurt die prestasierekord wat die finansierder nodig het om sy risiko te bestuur, veral in die geval van kleinskaalboere wat nie vorige balansstate of ’n prestasierekord kan bied nie.’

In dieselfde trant het dataontleding geweldige potensiaal, veral die maatstawwe en landboudataontleding wat maatskappye soos Source BI bied. Dit stel boere in staat om hulself met ander te vergelyk en geloofwaardige en betroubare inligting vir banke te gee wanneer hulle om finansiering aansoek doen. Ander hulpmiddels sluit satellietkartering en die monitering van gewasse in, terwyl blokkettingtegnologie deursigtigheid en naspeurbaarheid in voorsieningskettings verbeter om die risiko vir waardeketting- en handelsfinansiering te verlaag.

Die veranderende agrilandskap en die vergrote gaping tussen groot, kleinskaalse en hedendaagse boere is wesenlike uitdagings, en kan nie duideliker gestel word as in tye van neergang wanneer ’n landboubesigheid se vermoë om hierdie uitdagings te bowe te kom en te herstel onder die loep geneem word nie. ‘Uiteindelik moet ons as finansierders ons eie risiko en boere se terugbetalingsvermoë verstaan vóór ons ’n transaksie-ooreenkoms aangaan. Deur ’n langtermynsiening en ‘n verhoudingsbenadering wat op die boer fokus te neem, kan ons die risikodrywers en versagtingstrategieë van individuele agribesighede verstaan en spesifieke kwelpunte en behoeftes aanspreek. Dié benadering, tesame met die doeltreffende gebruik van tegnologie en die regte vennootskap, sal verseker dat banke en ander landboufinansierders relevant bly en in die ontwikkelende behoeftes van die veranderende landbousektor kan voorsien,’ sê Hudson.

Nedbank was ’n medeborg van die Nasie in Gesprek-paneelbesprekings wat tussen 16 en 19 Mei by die Nampo Oesdag in Bothaville in die Vrystaat gehou is.

The changing face of agricultural finance

‘Ultimately, finance unlocks opportunity. So, to accommodate the changing opportunities and market dynamics in the agricultural landscape, traditional financing needs to evolve.’

This view was shared by Nedbank’s head of agriculture, John Hudson, in a panel discussion on financing models in the agricultural industry at Nation in Conversation at Nampo 2023.

Hudson says that, traditionally, agricultural finance focused mainly on security-based lending, but banks have moved away from this mindset, with a renewed focus on repayment ability first and security as a secondary factor. ‘Track records and management play vital roles in determining repayment ability. Historically, financing has focused on commercial agriculture where you have access to reliable information such as financial statements and production statistics, a proven track record, and in many instances, tangible security over the fixed property. This is the traditional approach which has served banks well over the years and has resulted in substantial investment in the sector.’

Applying different thinking to provide access to finance for modern farmers

Now, the challenge is to provide finance to small-scale and modern farmers, where track records and security are not available, and banks and financiers are looking at other ways to service this segment of the market. ‘Banks are slowly moving from a risk-averse approach to managing risk, but to accommodate the needs of this sector of the market, there is a need to look to partners that are closer to the farmer or have the expertise to deliver on a specific need. Examples of this would include the long-awaited blended finance scheme, which will see banks partner with government to provide a combination of lending and grant funding to lower the risk of transactions, and Nedbank’s partnership with SA Partners in Agri Land Solutions (SA PALS), for which Nedbank has provided enterprise-development funding,’ says Hudson.

He adds that financing models are changing from a top-down to a bottom-up approach, and financiers are working with farmers and communities in terms of their unique requirements. ‘Of course, striking a balance between internal drivers and external factors is key. Going forward, I believe that, in addition to the farmer, working with communities is going to become more and more important. The problems faced in service delivery and electricity are issues common to us all, and solutions will involve private funders.’

Hudson says that impact investing – investing in projects that have a positive social or environmental impact – is also being used to provide a stepping-stone approach where small-scale farmers, who demonstrate a sustainable business model, are migrated from a grant or highly subsidised funding to interest-bearing debt over time.

Technology is a major driver in evolving agricultural financing models

Hudson says that banks are embracing technology – often via a partner using a shared-risk and reward principle – to manage their risk by monitoring performance, as well as the underlying commodity or asset. ‘There have been several recent developments in agricultural finance that are aimed at managing the banks’ risk while improving access to finance for agribusinesses in all sectors of the industry,’ he says. ‘Data-based record keeping eases the admin burden and offers improved tracking of expenses and activities, resulting in greater efficiency and productivity for the agribusiness. This, in turn, builds the track record that the financier needs to manage risk, particularly in the case of small-scale farmers who can’t provide this record via balance sheets and historical performance.’

In the same vein, data analytics has immense potential, particularly the benchmarking and agricultural data analytics provided by companies like Source BI, which enables farmers to compare themselves with others while providing their bank with credible and reliable information when they apply for finance. Further tools are satellite mapping and the monitoring of crops, while blockchain technology improves transparency and traceability in supply chains to lower the risk for value chain and trade finance.

The changing agricultural landscape and the widening gap between big, small and modern farmers are real challenges, and are no more evident than in times of downturn when the ability of an agribusiness to recover from and navigate these challenges is brought into sharp focus. ‘At the end of the day, we as financiers need to understand our risk and farmers’ repayment ability before entering into a transactional agreement. Taking a long-term view and applying a relational, farmer-centred approach helps us gain a full understanding of the risk drivers and mitigation strategies of individual agribusinesses while addressing client-specific pain points and needs. This approach, together with leveraging technology to its full extent and harnessing the power of the right partnership, will ensure that banks and other agricultural financiers remain relevant and are able to cater to the evolving needs of our rapidly changing agricultural sector,’ says Hudson.

Nedbank was a co-sponsor of the Nation in Conversation panel discussion series held at Nampo Harvest Day between 16 and 19 May in Bothaville in the Free State.


Share Now!

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Featured Ad


WordPress Ads